Onze leveringsvoorwaarden


Alles wat je moet weten

Artikel 1

In deze voorwaarden en tarieven wordt verstaan onder opdrachtgever:degene die aan Horecaadviesbureau.nl opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten, bemiddeling, het verrichten van werkzaamheden,of het geven van advies; opdrachtnemer: Horecaadviesbureau.nl, die van de opdrachtgever een zodanige opdracht heeft geaccepteerd, middels een getekende bemiddelingsovereenkomst.

Artikel 2

Bemiddeling in de zin van deze voorwaarden houdt in: het verrichten van al die handelingen, die zullen leiden tot overeenkomsten, het tot stand brengen van handelsaffaires tussen ondernemingen en/of personen; in het algemene kontakten leggen en het positief bevorderen van onderhandelingen tussen partijen.

Artikel 3

Als opdracht in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd: een overeenkomst aangegaan op basis van deze voorwaarden, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die ten doel heeft door bemiddeling van opdrachtnemer een overeenkomst tot stand te brengen tussen ondernemingen, natuurlijke personen en/of bedrijven, waarbij opdrachtgever één der partijen is. Een opdracht kan inhouden een overeenkomst van koop en verkoop, huurkoop en huurverkoop, huur en verhuur, pacht en verpachting, exploitatiegeving en exploitatieneming, geldlening en elke andere transactie rechtstreeks en/of zijdelings daarmede verband houdende.

Artikel 4

De opdracht tot bemiddeling wordt door opdrachtgever onherroepelijk verleend voor de tijd van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt overeengekomen. Tenzij opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van de genoemde tijdsduur, of van de hierna bedoelde verlengingsduur bij schriftelijk aangetekende brief de opdracht tot bemiddeling aan opdrachtnemer opzegt en niet verlengt, wordt deze telkens stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden voor de tijd van een jaar onherroepelijk verlengd.

Artikel 5

Opdrachtnemer voert zijn opdracht uit naar beste weten en kunnen. Bij zijn bemiddeling behartigt hij steeds de belangen van de opdrachtgever, dient deze van advies en legt op daartoe geëigende wijze kontakten met potentiële gegadigden. Daarbij steeds waar nodig discretie betrachtend en de letter van de wet evenmin als de
bepalingen van zijn opdracht overschrijdend. Wij zijn jegens onze opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de vergoeding (excl. btw) hoe ook genaamd, van de betreffende opdracht.

Artikel 6

De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan de opdrachtnemer in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt

Artikel 7

De opdrachtnemer onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking op een onroerende zaak waarvoor hij reeds een opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Derhalve zal hij slechts eenzijdig voor zijn werkzaamheden courtage in rekening brengen. Wel kan hij de mogelijkheid aan de orde brengen om voor een der partijen een collega bemiddelaar aan te stellen.

Artikel 8

Bij overeenkomsten, waarvan definitieve totstandkoming of uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van
een tijdelijk opschortende en/of definitief ontbindende voorwaarde, is de verschuldigdheid van provisie en/of courtage daarvan mede afhankelijk, tenzij één of beide partijen deze voorwaarde niet naar de strekking ervan hanteren of niet te goeden trouw zijn bij het doen van een beroep op genoemde voorwaarde.

Artikel 9

Wanneer twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die zij op grond van die opdracht aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn.